ใครคนนั้นที่รอจะมีจริงบ้างไหมไม่รู้ว่าความจริงเริมต้นที่ใดได้แต่รู้ว่าคำลงท้ายเริมต้นที่นี่ไม่รู้ว่าความดีมีอยู่ที่ใครรู้แต่ความชำใจเริ่มต้นที่นี่อยากมีใครสักคนที่ไม่ต้องเลิศนักขอแค่ความอบอุ่นที่ตามหาก็เพียงพอแล้ว

Comment

Comment:

Tweet

คุ ณ มี อ า ก า ร เ ห ล่ า นี้ บ้ า ง ไ ห ม

โ ร ค เ สื่ อ ม อ ย่ า ง เ ช่ น
ปั ญ ห า ก า ร น อ น ห ลั บ
ผิ ว พ ร ร ณ ร อ ย เ หิ่ ย ว ว ย่ น
ส ม ร ร ถ ภ า พ
ร ะ บ บ เ ผ า ผ ล า ญ
เ บ า ห ว า น ค ว า มฺ ดั น
โ ร ค ทุ ก โ ร ค ทำไ ม เ กิ ด เ มื่ อ เ ร า อ า ยุ ม า ก ขึ้ น

เ ร า มี คำ ต อ บ...
http://.////yepr.com/11j

c o p y ไ ป ว า ง ไ ด้ เ ล ย

#1 By เขียว ดั้งเดิม (58.8.168.253) on 2008-11-01 19:52